1A cellular resolution spatial transcriptomic landscape of the adult human cortex (ID: STDS0000242)

Contributors: Songren Wei; Meng Luo; Jiangping Xu; Rui Chen; Qinghua Jiang
Species: Homo sapiens
Technology: Stereo-Seq
Visualization

2ABSTA:Amniotes Brain Spatiotemporal Transcriptomic Atlas (ID: STDS0000241)

Contributors: Zhenkun Zhuang; Fubaoqian Huang; Kuo Liao; Youning Lin; Duoyuan Chen; Hong wang; Jinfeng Huang; Chengyu Li; Zhenlong Wang; Xun Xu; Robert K. Naumann; Shiping Liu
Technology: Stereo-Seq
Spots: 89,060

Visualization

3Cholestatic Injury and Repair Spatio-Temporal Atlas (ID: STDS0000239)

Contributors: Shijie Hao
Species: Mus musculus
Technology: Stereo-Seq
Spots: 1,070,956

Visualization

4Macaque Hypothalamus Atlas for Obesity and Diabetes (ID: STDS0000238)

Contributors: Ying Lei
Species: Macaca fascicularis
Technology: Stereo-Seq, RNA-seq
Spots: 305,319

Visualization


6ASRSSTA: Arabidopsis Shoot Regeneration Single-cell Spatiotemporal Transcriptomic Atlas (ID: STDS0000237)

Contributors: qinchao
Species: Arabidopsis thaliana
Technology: Stereo-Seq, scRNA, RNA-seq
Visualization

7A spatial transcriptome map of developing maize ear (ID: STDS0000236)

Contributors: Yuebin Wang1,2*, Yun Luo1,2*, Xing Guo3*, Yunfu Li1,2*, Jiali Yan1,2*, Wenwen Shao3, Wenjie Wei1, Da
Species: Zea mays
Technology: Stereo-Seq, scRNA
Spots: 53,911

Visualization

8Spatial transcriptomics map of the embryonic mouse brain – a tool to explore neurogenesis (ID: STDS0000235)

Contributors: Di Marco B, Vázquez-Marín J, Monyer H, Centanin L, Alfonso J
Species: Mus musculus
Technology: 10x Visium
PMID: 37855382
Spots: 19,968

Visualization

9SAW: An efficient and accurate data analysis workflow for Stereo-seq spatial transcriptomics (ID: STDS0000234)

Contributors: Chun Gong; Shengkang Li; Leying Wang; Fuxiang Zhao; Shuangsang Fang; Dong Yuan; Zijian Zhao; Qiqi He; Mei Li; Weiqing Liu; Zhaoxun Li; Hongqing Xie; Sha Liao; Ao Chen; Yong Zhang; Yuxiang Li; Xun Xu
Species: Mus musculus
Technology: Stereo-Seq
Spots: 2,343

Visualization

10Spatial transcriptomics combined with single-cell RNA-sequencing unravels the complex inflammatory cell network in atopic dermatitis [ST] (ID: STDS0000212)

Contributors: Mitamura, Yasutaka; Reiger, Matthias; Kim, Juno; Xiao, Yi; Zhakparov, Damir; Tan, Ge; Rinaldi, Arturo O; Baerenfaller, Katja; Akdis, Mübeccel; Brüggen, Marie-Charlotte; Brunner, Patrick M; Roqueiro, Damian; Traidl-Hoffmann, Claudia; Akdis, Cezmi A
Species: Homo sapiens
Technology: 10x Visium
PMID: 37312623
Visualization