Re-exploring tissue regeneration by novel spatial transcriptomics technologies.
|
IF: 8.554
|

Keywords

Spatial Transcriptomics

MeSH terms

Transcriptome
Single-Cell Analysis
Wound Healing
Technology

Authors

Wei, Xiaoyu
Li, Hanbo
Du, Jiaxin
Zeng, Xiaoqi
Xu, Xun
Chen, Liang
Gu, Ying