A Cellular Resolution Spatial Transcriptomic Landscape of the Medial Structures in Postnatal Mouse Brain.
|
IF: 6.081
|

Keywords

Spatial Transcriptomics
brain region delineation and identification
postnatal mouse brain development
single cell
spatial transcriptomics
stereo-seq

Authors

Cheng, Mengnan
Wu, Liang
Han, Lei
Huang, Xin
Lai, Yiwei
Xu, Jiangshan
Wang, Shuai
Li, Mei
Zheng, Huiwen
Feng, Weimin
Huang, Zirui
Jiang, Yujia
Hao, Shijie
Li, Zhao
Chen, Xi
Peng, Jian
Guo, Pengcheng
Zhang, Xiao
Lai, Guangyao
Deng, Qiuting
Yuan, Yue
Yang, Fangming
Wei, Xiaoyu
Liao, Sha
Chen, Ao
Volpe, Giacomo
Esteban, Miguel A
Hou, Yong
Liu, Chuanyu
Liu, Longqi

Recommend literature