/
/
TM00000965
TM00000965

样本存储编号: TM00000965

样本 DOI:10.18730/SP5QD

科: 茜草科

属: 螺序草属

种(学名): 螺序草属 ( Spiradiclis sp. )

品种名称/俗名: 螺序草属

洲/洋: 亚洲

国家: 中国

省: 云南省

市/县: 保山县

采集人: 杨拓, 张稳, 童恬静

采集日期: 2018-08-04

样本类型: 分子材料

存储温度: 室温

样本数量: 1

样本状态: 适用