/
/
TM00000949
TM00000949

样本存储编号: TM00000949

样本 DOI:10.18730/SP57$

科: 清风藤科

属: 清风藤属

种(学名): 长脉清风藤 ( Sabia nervosa )

品种名称/俗名: 长脉清风藤

洲/洋: 亚洲

国家: 中国

省: 云南省

市/县: 保山县

采集人: 杨拓, 张稳, 童恬静

采集日期: 2018-08-04

样本类型: 分子材料

存储温度: 室温

样本数量: 1

样本状态: 适用