/
/
TM00000540
TM00000540

样本存储编号: TM00000540

样本 DOI:10.18730/SNWVS

科: 桦木科

属: 桤木属

种(学名): 尼泊尔桤木 ( Alnus nepalensis )

品种名称/俗名: 尼泊尔桤木

洲/洋: 亚洲

国家: 中国

省: 云南省

市/县: 西畴县

采集人: 杨拓, 张稳, 童恬静

采集日期: 2018-07-23

样本类型: 分子材料

存储温度: 室温

样本数量: 1

样本状态: 适用