/
/
TM00000294
TM00000294

样本存储编号: TM00000294

样本 DOI:10.18730/SNQN7

科: 天南星科

属: 疆南星属

种(学名): 疆南星属 ( Arum sp. )

品种名称/俗名: 疆南星属

洲/洋: 亚洲

国家: 中国

省: 云南省

市/县: 昆明市五华区

采集人: 杨拓, 张稳, 童恬静

采集日期: 2018-07-17

样本类型: 分子材料

存储温度: 室温

样本数量: 1

样本状态: 适用